Kahi-rakenteilla kiviseinien pienimmät elinkaaripäästöt

Elinkaarilaskelmat osoittavat, että Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivujen hiilijalanjälki on kaikissa tarkasteluluokissa huomattavasti muita vertailussa olleita tavanomaisia
massiivisia seinäratkaisuja pienempi. Kalkkihiekkatiilistä ja -harkoista saadaan lujia, kestäviä ja ekologisia sekä kosteusteknisesti turvallisia ja terveellisiä kivirakenteita pienemmällä energiasisällöllä ja hiilijalanjäljellä kuin muilla kivirakenteisilla materiaaleilla.

Kahi 50 v.

Moniulotteista Kahi-kehitystyötä

”Parhaiten pääsin perehtymään Kahi- ja Leca-maailmaan Juhani Ahosen, Vesa Räsäsen ja Mikko Pöystin kanssa. Pian minun jälkeeni tulleen Kari Rajalan kanssa jaoimme vastuuta niin, että hän painottui enemmän Lecan ja minä Kahin kehitykseen, vaikka hoidimme molempia yhdessä”, Hassan Raad sanoo.

”Kalkkihiekkaharkkojen ja -tiilien valmistusprosessiin, historiaan ja tuotteisiin perehtymisessä minulle on ollut paljon hyötyä siitä, että olen lukenut pitkän saksan ja vaimoni on saksalainen. Suurin osa Kahiin liittyvästä aineistosta on saksaksi. Saamme aineistot eurooppalaisten kalkkihiekkakivivalmistajien järjestön ECSPA:n (European Calsium Silicate Producers Association) kautta, jossa Suomi on yksi seitsemästä jäsenmaasta. Saksan kalkkihiekkatiiliyhdistys on tehnyt todella paljon tutkimuksia ja artikkeleita kalkkihiekkaharkoista ja -tiilistä”, Raad jatkaa.

Vuonna 2016 Hassan Raadin työnkuva muuttui, kun Leca eriytettiin Saint-Gobainissa omaksi yksikökseen ja Kahi-tuotteet jäivät Weberille.

”Sain pitää kehitysvastuuni, mutta sen rinnalle tuli tuotepäällikön rooli Kahissa sekä laasteissa ja pumpattavissa lattiatasoitteissa. Tuotepäällikkönä ja tuotekehityspäällikkönä saan olla sekä liiketoiminnassa että tekniikassa mukana.”

Hassan Raad pääsee seuraamaan Kahiin liittyviä asioita Euroopan tasolla ja vaikuttamaan niihin ECSPA:n kokouksissa.

”Olen ainoa Saint-Gobainin edustaja järjestössä, koska me olemme ainoa maa Saint-Gobainissa, joka valmistaa Kahia. Olen mukana melkein kaikissa asiantuntijaryhmissä, muun muassa paloryhmässä, akustiikkaryhmässä ja vastuullisuusryhmässä, jossa myös Riitta Heliö on ollut mukana meiltä. Lisäksi osallistun vuosittain järjestettävään ohjaavan ryhmän kokoukseen, jossa on yksi edustaja jokaisesta jäsenmaasta.”

Kahi 50 v.

Kahi 50 v.

Luonnonmukainen rakennusmateriaali

Standardisointi-ryhmän kautta järjestö pyrkii vaikuttamaan kalkkihiekkatuotteiden standardien kehitykseen osana eurooppalaisten rakennustuotestandardien kehitystä.

”Vaikuttamisessa meillä on hyvä tilanne, koska ECSPA:n vetäjä Antonio Caballero Gonzáles toimii kaikkien muurattujen rakenteiden teknisen komitean puheenjohtajana. Saamme Kahin asioita edistettyä sekä Rakennustuoteteollisuuden että ECSPA:n kautta. Olemme lisäksi mukana Kahi-muurauskappaleiden työryhmässä EU-tasolla”, Hassan Raad kertoo.

Kahi-tuotteiden valmistuksessa Hassan Raad pitää merkittävänä etuna, että kaikki käytettävät materiaalit ovat luonnonmukaisia eikä mitään kemikaaleja käytetä. Siksi Kahi-tuotteet hyväksytään suoraan käytettäviksi esimerkiksi rakennuksissa, joille myönnetään Joutsenmerkki. Joutsenmerkin vaatimukset ovat huomattavasti tiukemmat kuin rakennusmateriaalien päästöluokituksessa parhaassa M1-luokassa, johon Kahi luonnollisesti on myös hyväksytty.

Tuotantoprosessissa käytettävä hiekka yhdistellään Kiikalan Kahi-tehtaalla tavallisesti kolmesta tai neljästä eri fraktiosta eli kokoluokasta. Hassan Raadin mukaan Saksassa hiekka saatetaan jakaa jopa kahdeksaan fraktioon.

”Hiekat ovat pääasiassa meidän omia hiekkojamme tehtaan läheisyydestä, mutta hienon fillerihiekan ostamme Rudukselta. Hiekan koostumus vaihtelee jatkuvasti, ja siksi käytettäviä fraktioita säädellään tuotannossa päivittäin niin että saavutetaan paras mahdollinen pakkautuvuus. Näin varmistetaan, että valmiisiin tuotteisiin saadaan korkea puristuslujuus, jonka ansiosta Kahia voidaan käyttää myös kantavissa rakenteissa, sekä korkea tiheys, joka on tärkeää esimerkiksi rakenteiden ääneneristävyydelle. Hyvä pakkautuvuus on edellytyksenä myös tuotteiden suurelle mittatarkkuudelle ja pintojen tasaisuudelle, jotka ovat Kahin etuja moniin muihin muurauskappaleisiin verrattuna. Mittatarkkojen pontattujen harkkojen ansiosta Kahista voidaan muurata helposti tasaista pintaa, jolloin myös tasoitemenekki on pieni.”

Kuivaa rakentamista ja erinomainen ääneneristävyys

Valmistuksessa raaka-aineet annostellaan ja sekoitetaan hyvin keskenään. Kalkki on poltetussa muodossa kalsiumoksidina, ja kun siihen lisätään tuotantoprosessissa vettä, siitä tulee kalsiumhydroksidia eli sammutettua kalkkia. Poltettua kalkkia käytetään valmistuksessa noin 7-8 prosenttia.

”Raaka-aineiden sekoittamisen jälkeen massa ohjataan suureen 70 tonnin reaktoriin, jossa kalkki sammuu 3-4 tunnissa riippuen kalkin määrästä, aktiivisuudesta ja lämpötilasta. Reaktorista massa kulkee välisekoittajan kautta puristimelle, jossa tuote puristetaan muotissa korkealla puristusvoimalla lopulliseen muotoonsa. Käytännössä Kahi-muurauskappale on kuitenkin tässä vaiheessa märkää hiekkaa puristettuna yhteen, eli vielä todella hauras, ja sitä kutsutaan myös raakileeksi. Tuotteet työnnetään vaunuissa autoklaaviin, jossa ne saavat lopullisen lujuutensa. Autoklaavissa on noin 200 asteen lämpötila ja noin 15 barin paine. Tällöin faasimuoto muuttuu, kun kvartsi reagoi kalkin kanssa niin, että niistä muodostuu lujaa tobermoriittia. Autoklaavissa paine nostetaan noin tunnissa tasaisesti lopulliseen paineeseen, jossa tuotteet ovat nelisen tuntia, ja paine lasketaan lopuksi noin tunnissa. Paineen muutokset tehdään vähitellen, jottei tuotteisiin tule liian rankkoja äkillisiä muutoksia. Paineen nosto liian nopeasti liian korkeaksi voi aiheuttaa jopa räjähdyksen.”

Hassan Raad painottaa, että Kahi-muuraustuotteet ovat heti tehtaalta lähtiessään saavuttaneet lujuutensa ja mahdollistavat kuivan kivirakentamisen.

”Kahi-harkoissa ja tiilissä ei ole yhtään ylimääräistä kosteutta, ja ne ovat heti valmiita muurattaviksi. Ohutsaumamuurauslaastissakin on kosteutta äärimmäisen vähän, ja seinä voidaan myös pinnoittaa nopeasti. Kahi ei lisää työmaan kosteuskuormaa. Ero on huomattava esimerkiksi betoniin. Yhdestä kuutiometristä betonia täytyy haihduttaa 200 litraa eli kylpyammeellinen vettä, jolloin pelkästään yhden tilan väliseinissä tai välipohjassa on valtava määrä vettä, jonka täytyy päästä haihtumaan pois. Portlandsementti pystyy sitomaan kemiallisessa reaktiossa ainoastaan noin 30 prosenttia vedestä ja 70 prosenttia vedestä täytyy haihduttaa pois, jolloin rakenteiden kuivuminen vaatii hyvin kauan aikaa.”

Käytettävän hiekan ja kalkin ominaisuuksien mukaan valitulla reseptillä pyritään säätämään kussakin valmistuserässä mahdollisimman korkea tiheys ja lujuus lopputuotteille. Kahi-harkkojen ja -tiilien tiheys on noin 1950 kg/m3.

”Näiden ominaisuuksien ansiosta Kahia voidaan käyttää kantavissa rakenteissa ja saavuttaa erittäin hyvä ääneneristävyys. Esimerkiksi 130 mm:n paksuisella Runkoponttiharkolla voidaan rakentaa taloudellisesti yksinkertaisella rakenteella sairaalan seinät, joilta vaaditaan tyypillisesti 48 desibelin ääneneristävyyttä.”

Kahi 50 v.

Kahi 50 v.

Kahista valtavasti tutkittua tietoa

Hassan Raad korostaa, että Kahi on pohjimmiltaan hyvin yksinkertainen ja turvallinen luonnonmateriaaleista valmistettava tuote, jolla saavutetaan paljon hyviä ominaisuuksia rakentamisessa.

”Kahi-tuotteiden valmistus perustuu nykypäivänäkin hyvin samankaltaisiin asioihin kuin vuonna 1889, jolloin kalkkihiekkatiilien valmistusmenetelmä ensimmäisen kerran patentoitiin. Laitteita on kehitetty ja uudistettu ja tuotanto on nykyisin pitkälle automatisoitua, mutta käytettävät raaka-aineet ja kemialliset reaktiot, jotka saavat aikaan tuotteiden lujuuden ovat edelleen pitkälti samoja. Asiakkaat hyötyvät siitä, että Kahi-muurauskappaleista ja niiden ominaisuuksista on erittäin paljon tutkittua tietoa ja pitkät käyttökokemukset. Jo pelkästään Weberin Kahi-tuotteiden suunnittelu- ja työohjeet sisältävät lähes 80 sivua hyödyllistä tietoa, joka helpottaa oikeiden tuotteiden valintaa erilaisiin käyttökohteisiin ja -tarpeisiin sekä rakenteiden suunnittelua ja toteutusta”, Raad sanoo.

”Ohjeen taustalla on valtava määrä dataa, jonka olemme koonneet mahdollisimman helppokäyttöiseen muotoon. Ohjeessa on tietoa rakenteiden palo- ja ääniteknisestä sekä lujuusteknisestä mitoituksesta. Esimerkiksi seinän pystykuorman kestävyyden laskemisessa eurokoodien mukaan täytyy huomioida noin kymmenen laskentakaavaa, mutta me olemme helpottaneet suunnittelijoiden työtä kokoamalla mitoituksen yhteen kuvaajaan. Suunnittelija pystyy seinän maksimipituuden perusteella määrittämään suoraan seinän enimmäiskorkeuden sen sijaan että hänen täytyisi tehdä monta sivua erilaisia laskelmia.”

Julkisivuille on ohjeessa oma osionsa. Väliseinistä on palo-, ääni- ja lujuusteknisen mitoituksen lisäksi monenlaista erikoistietoa esimerkiksi siitä, minkä paksuista lyijylevyä Kahi-rakenteilla voi korvata röntgenhuoneiden säteilysuojauksena.

”Kiikalan 50 vuotta täyttävällä Kahi-tehtaalla valmistusprosessi on automaatiota ja – koko Saint-Gobainissa hyvin pitkälle vietyä työturvallisuutta lukuun ottamatta – hyvin pitkälle samanlainen kuin silloin kun tehdas perustettiin, mutta koko ekosysteemi Kahi-tuotteiden ympärillä on kehittynyt valtavasti ja kehittyy koko ajan. Palonkestävyyden, ääneneristävyyden, mekaanisen lujuuden ja muiden teknisten ominaisuuksien rinnalle nousee paljon uusia näkökulmia, kuten vastuullisuus ja hyvät ympäristöominaisuudet, termisen massan tuoma lämpömukavuus, puhdas sisäilma ja visuaalisuus. Luonnonmukaiset Kahi-tuotteet täyttävät erittäin hyvin Saint-Gobainin tärkeiksi tunnistamat neljä mukavuusaspektia, eli tunne, kuule, näe ja hengitä. Viisteharkot tuovat uuden visuaalisen vaihtoehdon sen lisäksi, että ne säästävät yhden työvaiheen, koska ne voidaan maalata ilman tasoitusta.”

”Jos miettii esimerkiksi perinteistä 130 mm:n paksuista tiiliseinää, jossa on 15 mm:n sauma koko matkalla, ovat suuremmat Kahi-harkot kahden mm:n ohutsaumamuurauksella mullistaneet seinän rakentamisen. Laastin menekki, sekoitus, kuljetus ja käsittely on vähentynyt murto-osaan ja työ nopeutunut merkittävästi. Yhdellä muurauskelkan vedolla saadaan tasainen kahden millin sauma kymmenelle harkolle, jotka voidaan latoa täsmällisesti paikoilleen uros- ja naarasponttien ansiosta ilman laastia pystysaumoihin. Työ nopeutuu montaa kautta. Ponttien ansiosta seinäpinnasta saadaan hyvin tasainen ja suora, jolloin tasoitemenekki on mahdollisimman pieni”, Hassan Raad luettelee ohutsaumamuurauksen etuja Kahi-seinän toteutuksessa.

Ohutsaumamuurauksella taloudellisesti entistäkin laadukkaampaa kiviseinää

Työn nopeutumisen lisäksi ohutsaumamuuraus parantaa myös valmiin seinän ominaisuuksia ja parantaa sitäkin kautta Kahi-rakenteiden taloudellisuutta ja kilpailukykyä muihin vaihtoehtoihin verrattuna.

”Kahi itsessään on kuiva eikä lisää työmaan kosteuskuormaa. Ohutsaumamuurauksessa laastia on seinärakenteessa hyvin vähän. Menetelmässä käytettävä korkealujuussaumalaasti reagoi huomattavasti nopeammin kuin perinteiset muurauslaastit, jolloin se kuivuu hyvin nopeasti ja on myös selvästi lujempaa parantaen koko seinärakenteen lujuusominaisuuksia.”

Muuratun rakenteen lujuus lasketaan muurauskappaleiden ja muurauslaastin yhdistelmälle niin, että molemmille on omat kertoimensa.

”Jos perinteisen laastin lujuus on viisi ja ohutsaumalaastin 15, ohutsaumamuuratun seinän lujuusominaisuudet ovat selvästi paremmat. Tartuntalujuus, leikkaustartuntalujuus, Suomessa esimerkiksi törmäys-, tuuli- ja tuuletuskuormia ajatellen erityisen tärkeä taivutustartuntalujuus ja pystykuorman kestävyys ovat paljon paremmat kuin perinteisellä muuratulla seinällä."

"Parempien lujuusominaisuuksien ansiosta päästään pidempiin jänneväleihin ja pystytään tekemään korkeampia seiniä niin, että jäykistäviä seiniä on harvemmassa. Pystykuorman kestävyys voi olla jopa 30 prosenttia parempi, jolloin kantavat seinät kestävät suuria pistekuormia tai tasaista kuormaa esimerkiksi ontelolaatastosta.”

Pontatuista harkoista ohutsaumamuuratussa Kahi-seinässä liikuntasaumoja tarvitaan noin 10–15 metrin välein, kun monilla muilla rakenteilla liikuntasaumoja tarvitaan jopa viiden metrin välein.

”Myös ääneneristävyys saadaan ohutsaumamuuratussa seinässä entistä varmemmin hyväksi, koska saumoja, joissa voisi olla reikiä, on vähemmän ja laastin tartunta on parempi. Jos seinän suunniteltu ääneneristävyys on 59 desibeliä ja siinä on yksi 0,1 mm:n rako kahden metrin matkalla, ääneneristävyys heikkenee kahdella desibelillä ja 0,5 mm:n paksuisella raolla pudotus on peräti 12 desibeliä. Jos seinän ääneneristävyyttä halutaan parantaa kuudella desibelillä, massa pitää kaksinkertaistaa.”

Kahi 50 v. - viisteharkkomuuraus

Kahi 50 v.

Kahi Facade -julkisivu kestää hyvin ankaraa säärasitusta

Monet urakoitsijat ja rakennuttajat ovat lisänneet viime vuosina selvästi Kahi Facade -julkisivujärjestelmän käyttöä. Hassan Raadin kokemusten mukaan tälle on useita syitä.

”Kahi Facade -järjestelmällä saadaan nopeasti ja taloudellisesti tehtyä rapattu tuuletettu julkisivu, joka on hyvin kestävä. Olemme tehneet järjestelmästä paljon tutkimuksia, testejä ja mallinnuksia. Esimerkiksi VTT:n homemallin mukainen simulointi osoitti, että rakenne on kosteus- ja hometurvallinen. Simulaatiossa ei muodostunut millekään pinnalle hometta, vaikka olosuhteet olivat hyvin ankarat. Myös julkisivun ääneneristävyys on Kahi Facade -järjestelmällä ylivoimainen. Sitä voidaan käyttää kaikkein vaativimmissa lento-, raide- ja tieliikennemelukohteissa.”

”Kahi Facade -julkisivujen pinnoituksista on laaja värivalikoima, ja pystymme sävyttämään myös minkä tahansa sävyn yleisistä värikartoista. Rakennuttajille myös vastuullisuuteen liittyvät asiat ovat yhä tärkeämpiä, ja siinä Kahi pärjää erinomaisesti vertailussa muihin rakennusmateriaaleihin.”

Ilmastonmuutoksen seurauksena julkisivuihin kohdistuu entistä ankarampia säärasituksia. Tuulet ja voimakkaat viistosateet yleistyvät, ja talvisin lämpötila vaihtelee enemmän nollan asteen molemmin puolin pitkien yhtenäisten pakkasjaksojen sijaan.

Hassan Raad korostaa, että Kahi-rakenteet kestävät erinomaisesti ankaraa säärasitusta julkisivuissa ja kosteusrasitusta märkätiloissa. Niillä on pitkä elinkaari ja alhaiset huolto- ja ylläpitokustannukset.

”Kalkkihiekkamuurauskappaleet imevät vettä paljon vähemmän kuin muut julkisivuissa käytettävät muurauskappaleet. Liiallinen veden imeytyminen rakenteeseen voi jäätyessään aiheuttaa seinään pakkasvaurioita ja rappauksen irtoamista”, Raad sanoo.

Julkisivurakenteiden tulee EU-standardien mukaan kestää vaurioitumatta viiden syklin jäädytys-sulatustesti, ja suositus on 50 sykliä tavanomaiselle rasitukselle.

”Kaikki Kahi Facade -julkisivuissa ja väliseinissä käytettävät Kahi-harkot ja -tiilet ovat kestäneet vaurioitumatta suosituksen mukaista kuusi kertaa pidemmän, 300 peräkkäisen jäädytys-sulatusvaiheen testin. Muissa julkisivuissa käytettävissä muurauskappaleissa vaurioita on esiintynyt samalla tavalla tehdyissä vertailutesteissä selvästi aiemmin kuin kalkkihiekkatiilissä tai -harkoissa.”

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa

Ihanteellinen materiaali vaativiin olosuhteisiin

Hassan Raad korostaa, että jäädytys-sulatustesti on huomattavasti ankarampi kuin olosuhteiden vaihtelu julkisivuissa edes missään äärimmäisessä tilanteessa voi olla.

”Harkko tai tiili pakastetaan -15 asteen lämpötilassa, minkä jälkeen se sulatetaan + 20 asteisessa vedessä. Tällaisia syklejä kaikki julkisivuissa ja väliseinissä käytettävät Kahi-muurauskappaleet kestävät siis useita satoja kertoja ilman näkyviä vaurioita tai lujuuden menetystä.”

Kiinnostaviksi esimerkeiksi Kahi-kohteista Hassan Raad nostaa Kahi Facade -julkisivujärjestelmän osalta Asunto Oy Käpylän Posteljoonin Helsingissä sekä väliseinäkohteista Kauppakeskus Redin Helsingin Kalasatamassa, jossa on käytetty 45 000 m2 viisteharkkoja, ja Jorvin sairaalan laajennuksen, jossa väliseinärakenteet on tehty Kahi Runkoponttiharkoista.

”Hyvä ääneneristävyys, palonkestävyys ja rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ovat suurimmat syyt Kahi-rakenteiden valintaan. Tärkeinä etuina pidetään myös mineraalipohjaista materiaalia, joka ei lahoa eikä homehdu eikä lisää työmaan kosteuskuormaa. Kosteustekninen turvallisuus korostuu etenkin kylpyhuoneissa ja muissa märkätiloissa, joissa kaikki tietävät Kahin hyvin kestäväksi ja turvalliseksi seinämateriaaliksi”, Hassan Raad sanoo.

Kahin kosteusmuodonmuutos on erittäin pieni, alle 0,2 mm metriä kohti. Yhdessä lujan ja kosteutta kestävän kivirakenteen kanssa tämä tekee Kahista ihanteellisen seinämateriaalin kosteisiin tiloihin.

”Vedeneristykselle ja laatoitukselle Kahi muodostaa hyvin kosteutta kestävän ja elämättömän alustan. Esimerkiksi betoni voi sen kuivuessa käyristyä ja halkeilla ja siihen voi kohdistua suuria pakkovoimia niin, että pahimmassa tapauksessa laatat irtoavat kokonaan alustasta. Myös kevyiden seinärakenteiden eläminen ja taipuminen voivat olla paljon suurempia kuin Kahi-seinässä. Pontatuista harkoista ohutsaumamuurattava Kahi-harkkoseinä on nopea tehdä ja myös hinnaltaan kilpailukykyinen muiden seinämateriaalien kanssa, mutta jotkut rakentajat haluavat välttää muurarien palkkausta työmaalle. Julkisessa rakentamisessa ja liikerakentamisessa jatkuvasti hyvin suosittujen ja kestävien Kahi-väliseinien käyttö voisi olla myös asuntorakentamisessa selvästi suurempaa, jos asukkaat saisivat itse valita märkätilojen seinämateriaalit, ja rakenteiden pitkäaikaiskestävyys ja alhaiset ylläpito- ja korjauskustannukset huomioitaisiin valinnassa.”

Kahi 50 v.

Kahi-detaljeja

Monipuolinen tuotevalikoima ja kattava palvelukokonaisuus

Hassan Raadin mukaan Kahi-kohteiden suunnittelijat, rakennuttajat ja urakoitsijat antavat ratkaisuista ja Weberin palvelukokonaisuudesta todella hyvää palautetta.

”Olemme tehneet rakennesuunnittelijoille hyvin kattavat työkalut ja suunnitteluohjeet, joiden avulla eurokoodien mukainen suunnittelu ja mitoitus on helppo tehdä. Kahi-rakenteista on laaja detaljikirjasto, jota suunnittelijat voivat hyödyntää suoraan suunnitteluohjelmissaan. Äänilaskurit auttavat valitsemaan taloudellisimman seinärakenteen, kun tiedetään, millaisia tiloja seinän molemmille puolille tulee. Suunnittelu- ja työohjeet ovat hyvin monipuoliset ja ne sisältävät tiedot esimerkiksi erilaisten Kahi-rakenteiden mitoituksesta, palonkestävyydestä, ääneneristävyydestä ja liikuntasaumoista. Ohjeissa on myös havainnollisia videoita Kahi-väliseinien ja Kahi Facade -julkisivun työvaiheista.”

Kahi Facade -julkisivuista esitellään arkkitehdeille ja rakennuttajille valokuvia ja tietoja kiinnostavia referenssikohteista.

Kahi-rakenteiden terminen massa parantaa lämpöviihtyvyyttä ja auttaa hyödyntämää aurinkoenergiaa ja muita uusiutuvia energiamuotoja.

”Kun aurinko paistaa sisälle, Kahi-seinät varastoivat lämpöä ja luovuttavat sitä pidemmän ajan kuluessa. Massiiviset kiviseinät tasaavat sisälämpötilan vaihteluita ja säästävät lämmitys- ja jäähdytysenergiaa. Lisäksi Kahi-seinien reikiin voidaan sijoittaa putkistot ja kierrättää niissä lämmintä tai kylmää vettä. Tätä on tutkittu ammattikorkeakoulun lopputyössä.”

Kahi-rakenteiden toteutusta helpottavat myös puolikkaat harkot, päätyharkot, aukonylityspalkit ja muut Kahi-rakennejärjestelmiin kuuluvat täydentävät tuotteet.

”Ne helpottavat työtä todella paljon. Myös Kahin työstäminen on yksinkertaista, sillä harkot voi leikata giljotiinilla haluttuun mittaan. Esimerkiksi betoniharkot tarvitsevat sahauspisteen ja vesiavusteisen timanttisahan. Betoniharkot ovat myös painavampia käsitellä, yksi harkko voi painaa 20 kg.”

Harkkokoko saattaa tulevaisuudessa kasvaa

Weberillä on monipuolisen Kahi-harkko- ja -tiilivalikoiman lisäksi niiden pinnoitukseen erittäin laaja tuotevalikoima tasoitteita sekä rappaus- ja pinnoitevaihtoehtoja. Kahi Viisteharkoista tehty väliseinä voidaan maalata suoraan ilman tasoitusta.

”Kahilla on erittäin hyvä maine perinteisenä ja turvallisena rakennusmateriaalina, josta saadaan nykyaikaisella ohutsaumamuurauksella nopeasti ja tehokkaasti kestäviä ja kaikilta ominaisuuksiltaan laadukkaita kiviseiniä”, Hassan Raad toteaa.

Aiemmin suosituista puhtaaksi muuratuista Kahi-tiilijulkisivuista ja väliseinistä kehitys on edennyt suurempiin harkkoihin. Kahi Väliseinäpontti- ja Runkoponttiharkkoja käytetään valtavia määriä uusissa sairaala- ja kouluhankkeissa ja muissa julkisissa rakennuksissa sekä liikerakennuksissa. Desibeliponttiharkolla saavutetaan kätevästi esimerkiksi huoneistojen väliselle seinälle asetetut hyvin korkeat ääneneristysvaatimukset.

Kahi Facade -julkisivujärjestelmän käyttö puolestaan kasvaa asuinkerrostaloissa.

”Uskon, että muurauskappaleiden koon kasvu voi Suomessa edelleen jatkua. Tulevaisuudessa meilläkin saatetaan rakentaa kerrostaloja suurista Kahi-kappaleista, kuten esimerkiksi Saksassa ja Hollannissa on jo pitkään tehty. Siellä kalkkihiekkamuurauskappaleet saattavat olla todella suuria, esimerkiksi 600 mm korkeita ja metrin pituisia, ja niitä nostetaan nosturilla jopa kolme kappaletta kerrallaan. Lämmöneristeet asennetaan Kahi-rungon päälle. Suomessa Kahia käytetään alle 100 000 m3 vuodessa, kun Saksassa käyttö on 2,4 miljoonaa m3 ja Hollannissa lähes kolme miljoonaa m3. Suomessa on aiemmin kokeiltu suurempia Kahi-kappaleita, mutta silloin se ei vielä lyönyt läpi. Suomessa muuraukset piti tehdä ennen maanvaraisen laatan valamista, mutta Saksassa valetaan ensin maanvarainen laatta ja piha laitetaan sellaiseen kuntoon, että kevyiden nostureiden liikuttaminen on helpompaa.”

Hassan Raad kokee Kahin hyvin läheiseksi materiaaliksi, koska hän on saanut perehtyä Kahiin Weberillä alusta lähtien.

Kahi 50 v. -artikkeleita

Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 12 | Muurausliike Sami Vanne käyttää omassa asuntotuotannossaan Kahi-harkkoseiniä

Muurausliike Sami Vanne Oy lähtee omaperustaisessa asuntotuotannossaan siitä, että kestävä ja pitkäikäinen rakentaminen on sekä asukkaiden ja ympäristön että myös urakoitsijan etu. Siksi ...

Weber FI
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 11 | Sairaaloista terveyttä edistäviä rakennuksia

Arkkitehti Heikki Lamusuo suunnittelee sairaaloita mieluummin terveyttä edistävinä rakennuksina kuin perinteisinä laitoksina. Terveet ja kosteusteknisesti turvalliset kestävät rakenteet, hyvä ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 10 | Hyvän ilman hirsitalossa huoneistojen välinen seinä tehdään Kahi-harkoista

Kahden sukupolven hirsinen paritalo Vantaalla rakennetaan nelihenkiselle lapsiperheelle ja isovanhemmille, jotka ovat kaikki altistuneet sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalien vähäpäästöisyys,...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 9 | Kosteudenhallintaan on panostettava koko ketjussa

Koko yhteiskunnalle kalliiksi tulevat rakennusten kosteus- ja sisäilmaongelmat johtuvat usein siitä, että yksittäinen lenkki kosteudenhallinnan pitkässä ketjussa on pettänyt. Kahi-harkoilla ...

Jonas Christensson
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 8 | Mukavuuden asiantuntija tavoittelisi rakennuksissa metsän äänimaisemaa

Comfort Developer Jonas Christensson toimii Saint-Gobainilla asiantuntijana ihmisten hyvinvointiin sekä sisätilojen mukavuuteen ja toimivuuteen liittyvissä asioissa Pohjoismaissa ja Baltiassa. Hän...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 7 | Edistää paranemista, parantaa oppimistuloksia – ääneneristävyydellä on väliä

Hyvä ääneneristävyys parantaa kouluissa oppimistuloksia ja edistää sairaaloissa potilaiden tervehtymistä. Ääneneristävyyden perusta on massa, ja tämä on yksi syy siihen, miksi julkisissa ...

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 6 | Kahista kivirakenteisia seiniä nopeammin, turvallisemmin ja taloudellisemmin

Vesa Räsänen neuvoo suunnittelijoita Kahi-rakenteiden käytössä Saint-Gobain Finlandin Suunnittelijapalvelussa. Lue, mitä Räsänen kertoo Kahista.

Kahi 50 v.
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 5 | Rustiikka-julkisivutiilestä Kahi Viisteharkkoseiniin

Kvartsinvalkoinen Kahi Rustiikka -julkisivutiili oli 30 vuotta sitten pientalorakentajien keskuudessa todellinen hittituote, jota valmistettiin valtavia määriä. Nykyisin Kahi-tuoteperheen kysyntä ...

Kahi Facade -julkisivua Lauttasaaressa
Kahi 50 v.

Kahi-synttärisarja OSA 4 | Kahi Facade ja Viisteharkko kestävät ankariakin olosuhteita

Kahi-perheen uusimpien jäsenien, Kahi Facade -julkisivujärjestelmän ja Kahi Viisteharkkojen myyntiä vauhdittavat samat tekijät. Lue täältä, mitkä!

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa