Lattiatasoitteet ja hyvä sisäilma

Lattiatasoitteilla parempaa sisäilmaa - EDITO

Matala-alkalisen tasoitteen käyttö yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa on tehokas keino estää esimerkiksi lukuisissa muovimattokohteissa todetut ja kalliisiin korjauksiin johtaneet kosteus- ja sisäilmaongelmat. Nämä rakennusten käyttäjille ja koko yhteiskunnalle vakavia terveyshaittoja ja huomattavia ylimääräisiä kustannuksia aiheuttavat ongelmat johtuvat siitä, että muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja mattoliimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta, vaan ne reagoivat alkalisen kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaongelmia aiheuttavia haitallisia yhdisteitä.

Weberin matala-alkaliset lattiatasoitteet ennaltaehkäisevät sisäilmaongelmia.

Matala-alkalisuuden edut

  • Viiden mm:n tasoitekerros suojaa tehokkaasti sisäilmaongelmilta
  • Kaikki Weberin tasoitteet ovat matala-alkalisia
  • Suojaava vaikutus on pitkäaikainen
  • Itsestään levittyvä tasoite tehostaa rakentamista ja parantaa laatua

Lattiat

Weberin matala-alkalinen tasoite lattioissa turvaa hyvän sisäilman

Muovimattokohteissa todettujen sisäilmaongelmien aiheuttajaksi on julkisuudessa esitetty lähes poikkeuksetta liian kireät rakentamisen aikataulut, jotka eivät mahdollista betonin riittävää kuivumista ennen muovimaton asennusta.

”Vuonna 1997 Teknillisellä korkeakoululla aloitettu tutkimus ja sen jälkeen tehdyt lukuisat muut tutkimukset kuitenkin osoittavat, että PVC-muovilattioissa huoneilmaa pilaavia haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä (VOC) aiheuttavaa liima-aineiden ja lattiapäällysteessä olevien aineiden hajoamista ei tapahdu pelkästään kosteuden vaikutuksesta, vaan nimenomaan betonin alkalinen kosteus eli alustan korkea pH-arvo aiheuttaa haitat”, Weberin lattiatuotteiden kehityspäällikkö Gunnar Laurén sanoo.

Viiden mm:n tasoitekerros suojaa tehokkaasti sisäilmaongelmilta

Muovimatoissa käytetyt pehmittimet ja mattoliimat eivät kestä betonin korkeaa alkalisuutta, vaan ne reagoivat alkalisen kosteuden kanssa muodostaen sisäilmaongelmia aiheuttavia haitallisia yhdisteitä (VOC).

Laajat laboratoriotutkimukset ja rakennuskohteissa tehdyt mittaukset osoittavat, että ongelmat voidaan välttää käyttämällä betonin päällä vähintään viiden millimetrin kerrosta matala-alkalista tasoitetta muovimaton asennusalustana sekä varmistamalla betonin suhteellisen kosteuden olevan enintään 90 prosenttia. Tämän rajan alapuolella kosteus liikkuu höyrymuodossa.

Kaikki Weberin tasoitteet ovat matala-alkalisia

Kaikki Weberin valmistamat lattiatasoitteet ovat olleet jo lähes 30 vuotta matala-alkalisia ja niiden pH on noin 10,5, kun tavanomaisen betonin pH on yli 12,5. Koska pH-asteikko on logaritminen, kahden yksikön ero merkitsee asennusalustan alkalisuuden pienenemistä sadasosaan, kun matot liimataan betonin sijaan matala-alkalisen tasoitteen päälle.

Kaikki markkinoilla olevat lattiatasoitteet eivät ole matala-alkalisia, ja siksi tasoitteen pH-arvo kannattaa aina tarkistaa käyttöturvallisuustiedotteesta. Alkalit tulevat portlandsementistä, jonka osuuden sideaineista pitää olla alle puolet jotta tasoitteen pH on alle 11. 

Suojaava vaikutus on pitkäaikainen

Testien ja rakennuskohteissa tehtyjen seurantamittausten mukaan matala-alkalisen tasoitteen antaman suojan on todettu säilyvän hyvin vielä kymmenen vuoden jälkeen, eli suojavaikutus on pitkäaikainen. Sen sijaan kohteissa, joissa muovimatot on liimattu suoraan betonin päälle, on todettu huomattavaa liima-aineen ja PVC:n pehmittimen hajoamista sekä niistä aiheutuvia päästöjä. Suomessa ja Ruotsissa tehdyissä seurantamittauksissa tätä on todettu niinkin alhaisella kuin 70 prosentin suhteellisella betonin kosteudella.

M1-luokitus ei huomioi materiaalien yhteisvaikutusta ja sekundäärisiä päästöjä

Betoni, muovimatot ja mattoliimat ovat nykyisin M1-luokiteltuja parhaaseen päästöluokkaan rakennustuotteiden päästöluokituksessa. M1-luokitus huomioi kuitenkin ainoastaan yksittäisten materiaalien päästöt eikä se huomioi lainkaan materiaalien yhteisvaikutusta ja koko rakenteen päästöjä.

Alkalisen kosteuden aiheuttamat hajoamisreaktiot ja niiden tuottamat sekundääriset emissiot voivat johtaa siihen, että rakenteen kokonaispäästöt ylittävät moninkertaisesti M1-luokituksen raja-arvot. Siksi betonin suhteellisen kosteuden lisäksi tulisi määritellä enimmäisarvot myös alustan alkalisuudelle erilaisille lattiapinnoitteille.

Sairas rakennus –oireyhtymän ja sen kalliit korjaukset voi estää edullisesti

Lattiarakenteiden sekundääristen emissioiden yhteys Sairas rakennus -oireyhtymään on tunnettu 1980-luvulta lähtien. Sekundääristen emissioiden syntymekanismia ei kuitenkaan tällöin vielä tunnettu. Sisäilman haitallisten sekundääristen emissioiden merkkikemikaaleja ovat esimerkiksi 1-butanoli ja 2-etyyli-1-heksanoli, ja uusille liimoille ja matoille on määritetty uusia merkkikemikaaleja. Mittauksissa on todettu, että matala-alkalisten lattiatasoitteiden käyttö estää yhtä tehokkaasti sekä vanhojen että uusien merkkikemikaalien ja haitallisten emissioiden synnyn.

Itsestään levittyvä tasoite tehostaa rakentamista ja parantaa laatua

Osa rakentajista pyrkii säästämään kaikessa mahdollisessa. Tasoitteen pois jättämisellä saavutettu muutaman euron kustannussäästö neliölle johtaa helposti todella kalliisiin korjauksiin. Monet lattiatasoitteita säännöllisesti käyttävät urakoitsijat ovat kuitenkin todenneet, että itsestään levittyvien pumpattavien tasoitteiden käytöllä voidaan todellisuudessa säästää rakennusajassa ja rakentamisen kokonaiskustannuksissa samalla kun vältetään sisäilmaongelmiin johtavat alkalisen kosteuden aiheuttamat riskit. Tasoitteiden käytöllä saavutetaan sekä uudis- että korjausrakentamisessa merkittäviä hyötyjä. Weberiltä löytyy kustannustehokas ratkaisu kaikkiin kohteisiin.

Hydrolyysi
Laadukkaat ja kestävät lattiat

Palaa takaisin | Laadukas ja kestävä lattia

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa