Kokonaisratkaisuilla turvalliset koulutilat vanhaan kenkätehtaaseen

Alun perin nahka- ja kenkätehtaaksi vuonna 1910 valmistunut ja suojeltu tiilirunkoinen rakennus peruskorjataan Hämeenlinnan Lyseon yläkoulun käyttöön. Peruskorjauksessa käytetään laajasti Weberin ratkaisuja julkisivuissa ja sisätiloissa ja rakenteiden tiivistyksissä. Matala-alkalisilla ja nopeasti päällystettävillä pumpattavilla Plaano-tasoitteilla halutaan varmistaa laadukas lopputulos ja terveellinen sisäilma sekä tehokas ja taloudellinen toteutus.

Vanha kenkätehdas, Verkatehdas / Kuva: Vesa Airio, Visual Tailors Oy

Vanhalla kenkätehtaalla on värikäs historia

Entinen kenkätehdas on osa Vanajaveden äärellä sijaitsevaa Keinusaaren Verkatehtaana tunnettua punatiilistä kokonaisuutta, joka muuttui tehdaskäytön päättymisen jälkeen yritys-, opetus- ja kulttuuritiloiksi. Vanha tehdasalue on säilyttänyt perinteiset ominaispiirteet.

Vuonna 1910 valmistunutta kenkätehdasta on laajennettu ja korotettu useassa vaiheessa 1930-, 1960- ja 1980-luvulla. Viimeisessä 1980-luvun peruskorjauksessa rakennus muutettiin lasten ja nuorten kulttuurikeskukseksi, joka tunnetaan ARX-Talona.

”Rakennuksessa on ollut esimerkiksi kuvataideopetusta, miniteatteri ja Hämeenlinnan kaupunginteatterin toimistotilat. Nyt vanha tehdasrakennus peruskorjataan Hämeenlinnan Lyseon yläkoulun käyttöön, joka muuttaa tänne keskustasta”, rakennusinsinööri Janne Sippola peruskorjaushankkeen kokonaisvastuu-urakoitsijana toimivasta Taitoneliö Oy:stä sanoo.

Täydellisessä peruskorjauksessa rakennuksesta säilytetään lähinnä kantavat rakenteet. Vanha tehdasrakennus on pääasiassa tiilirakenteinen ja ylä- ja välipohjissa on käytetty ylälaattapalkistoa muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Alapohja on maanvarainen, ja eri aikakausilla on käytetty jonkin verran erilaisia rakennusmateriaaleja ja rakenteita.

”Yksi hankkeen erityispiirteistä on se, että nykyaikaiset koulutilat toteutetaan vanhaan tehdaskiinteistöön, joka on suojeltu rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti arvokkaana rakennuksena”, Janne Sippola sanoo.

Hankkeen suunnittelu käynnistyi tammikuussa 2020. Rakentaminen aloitettiin purkutöillä maaliskuussa ja niiden päättyessä alkukesästä aletaan rakentaa uutta. Rakennus luovutetaan ja otetaan käyttöön kesäkuussa 2021, ja käyttäjät muuttavat tiloihin ennen kuin uusi lukuvuosi käynnistyy elokuussa 2021.

Tuoteperheajattelu korostuu kokonaisvastuu-urakassa

Hankkeen tilaajana on Hämeenlinnan kaupungin tilapalvelut.

”Taitoneliö Oy on sopimussuhteessa Hämeenlinnan tilapalveluiden kanssa, ja me solmimme kaikki suunnittelu- ja urakkasopimukset sekä ohjaamme suunnittelua. Olemme hakeneet yhdessä tilaajan kanssa hankkeeseen kokonaistaloudellisia ja toimivia ratkaisuja, mutta painottaneet niiden rinnalla toimitusvarmuutta ja ratkaisujen soveltuvuutta juuri tähän kohteeseen”, Sippola kertoo.

Janne Sippolan mukaan Taitoneliölle on kokonaisvastuu-urakoitsijana hyvin tärkeää, että hankkeen materiaalien ja rakenneratkaisujen valinnassa hyödynnetään mahdollisimman kattavasti tuoteperheajattelua ja rakennustuotevalmistajien osaamista.

”Weber on alalla vahva ja kokenut ratkaisutoimittaja, ja meillä on ollut hyvää yhteistyötä Weberin kanssa myös paikallisen RTV:n kautta. Pyrimme hyödyntämään hankkeessa mahdollisimman paljon paikallisten toimijoiden osaamista”, Sippola sanoo.

 

”Lähdemme siitä, että otamme jo suunnitteluvaiheessa materiaalitoimittajat ja urakoitsijat mukaan. Käymme heidän kanssaan keskustelut, joilla varmistetaan kaiken asiantuntemuksen hyödyntäminen jo ennen työsuorituksia. Näin voimme edesauttaa sitä, ettei ristiriitoja ilmene suunnitelmien toteuttamisvaiheessa ja lopputuloksesta saadaan laadukas ja onnistunut.”

Kun vanhaa tehdaskiinteistöä muutetaan nykyajan vaatimukset täyttäväksi koulurakennukseksi, käytettävien ratkaisujen valinnassa on huomioitava paljon erilaisia asioita ja määräyksiä.

”Weberin tuoteperheitä käytetään esimerkiksi ulkoseinien rappauksissa ja paikkauksissa. Sisälle tulee melko paljon muurattavia seiniä, joissa käytetään Kahi-tiiliä- ja -harkkoja. Märkätiloihin tulee Weberin tasoitteet ja vedeneristykset. Rakenteiden tiivistyksissä käytetään myös Weberin ratkaisuja. Lattioista poistetaan vanha asbestipitoinen tasoitemassa ja lattiat tasoitetaan Weberin pumpattavilla Plaano-tasoitteilla”, Janne Sippola sanoo.

Rakennusinsinööri Janne Sippola, Taitoneliö Oy / Kuva: Vesa Airio, Visual Tailors Oy

Vanhasta kenkätehtaasta koulu / Kuva: Vesa Airio, Visual Tailors Oy

Weberin asiantuntijoilta apua ratkaisujen valintaan

Plaano-tasoitteiden tyyppiä ei ole vielä tarkemmin valittu, koska osa ylälaatoista on varsin ohuita ja niiden vahvistamistarvetta selvitetään.

”Jos vahvistamiseen päädytään, meille tulee korko-ongelma, joka voi vaikuttaa käytettävän Plaano-tasoitteen tyyppiin. Todennäköisesti vahvistamista ei tarvita, jolloin käytämme tavanomaista sementtipohjaista pumpattavaa webervetonit Plaano 110 fine Plaano Plussaa tai vastaavantyyppistä muuta Plaanoa. Kohteessa on suuria lattiapintoja, jolloin itsestään tasoittuvilla pumpattavilla Plaano-tasoitteilla saatava kerralla pinnoitusvalmis ja käyristymätön lattia on hyvin tärkeä etu.”

Sippolan mukaan ratkaisujen valinnassa on hyödynnetty Weberin asiantuntijapalveluita.

”Jo suunnitteluvaiheessa ennen purkutöitä tutustuimme työmaahan yhdessä Weberin asiantuntijoiden kanssa. Weberiltä olivat mukana Sami Tuominen, Nina Matero ja Vesa Räsänen, joiden kanssa kävimme läpi kohteen sen aikaiset viitesuunnitelmat sekä tarpeet ja tavoitteet. Pyrimme suunnitteluvaiheessa minimoimaan rakentamisen aikana tulevia ongelmia materiaalien kanssa valitsemalla ja miettimällä kaikki ratkaisut huolellisesti etukäteen. Rakenteiden toimintavarmuuden ja toimitusvarmuuden täytyy olla taattuja.”

Janne Sippola painottaa, että käytettävien ratkaisujen turvallisuus ja terveellisyys korostuvat koulurakentamisessa.

”Meille on hyvin tärkeä asia, että käytämme teknisesti toimivia ja testattuja ratkaisuja, jotta saamme peruskorjattua vanhaan tehdaskiinteistöön toimivan ja terveellisen koulurakennuksen. Sisäilma-asiat ja rakenteiden kosteustekninen toimivuus ovat kouluympäristössä erityisen tärkeitä. Saamme tässäkin asiassa Weberiltä palvelua ja voimme hyödyntää heidän osaamistaan.”

AlkaDry®-teknologia helpottaa työmaan kosteudenhallintaa

Sisäilmaongelmat aiheutuvat usein lattiapäällysteessä ja liimassa olevien orgaanisten aineiden hajoamisesta haitallisiksi päästöiksi betonin alkalisen kosteuden vaikutuksesta. Useat eri tahojen tekemät tutkimukset osoittavat, että sisäilman hyvä laatu voidaan varmistaa vain viiden mm:n matala-alkalisella tasoitekerroksella, joka estää hajoamisreaktion ja siitä aiheutuvien terveydelle haitallisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden syntymisen.

Weber on kehittänyt AlkaDry®-teknologian, jossa hankkeen aikataulun pohjalta voidaan valita haluttu pinnoitettavuusnopeus ja varmistaa hyvä sisäilma juuri kyseiseen kohteeseen parhaiten soveltuvalla matala-alkalisella tasoitteella ja lattiarakenteen kosteudenhallinnalla.

Kaikki Weberin valmistamat tasoitteet ovat olleet jo hyvin pitkään matala-alkalisia. Yhdessä betonin kosteudenhallinnan kanssa matala-alkalinen tasoite varmistaa hyvän sisäilman. 

”Päällystettävyysajat ovat yksi merkittävä osa kosteudenhallintaa ja haluamme pitää ne varmalla puolella. Emme ota mitään riskejä kosteusasioissa. Weberin nopeasti kuivuvat tasoitteet helpottavat työmaan aikataulussa pysymistä. Matala-alkalisten tasoitteiden antaman turvan lisäksi pyrimme välttämään liimattavia tuotteita, mikä osaltaan edesauttaa kohteen turvallista toteuttamista ja terveellistä sisäilmaa. Kaikkien tuotteiden valinnassa turvallisuus ja terveellisyys ovat keskeisiä vaatimuksia.”

Hankkeeseen on otettu kosteudenhallintakoordinaattoriksi Juha Mustonen Rakennustoimisto Mustonen Oy:stä. Rakennesuunnittelijana on Joni Pirhonen Vahanen Suunnittelupalvelut Oy:stä ja pääsuunnittelijana Asko Kaipainen Ajan Arkkitehdit Oy:stä.

Hämeenlinnan kaupungin tilapalveluiden edustaja osallistuu hankkeen kokouksiin. Tilapalvelu vastaa myös hankkeen valvonnasta.

”Käymme tilaajan kanssa yhdessä ratkaisut läpi ennen niiden valintaa. Meillä on tilaajan kanssa myös eri aiheisiin liittyviä palavereja esimerkiksi kosteudenhallinnasta”, Janne Sippola sanoo.

Vanhasta kenkätehtaasta koulu / Kuva: Vesa Airio, Visual Tailors Oy

Vanhasta kenkätehtaasta koulu / Kuva: Vesa Airio, Visual Tailors Oy

Kosteusantureista tiedot pilvipalveluun

Plaano-lattiatasoitteiden päällystettävyys varmistetaan Weberin langattomasti luettavilla kosteusantureilla, joita hyödynnetään myös rakennuksen käytön aikaisessa kosteuden seurannassa. Näin voidaan havaita ajoissa esimerkiksi mahdolliset vesivuodot rakenteissa. Mittaushistoria on eri osapuolten käytettävissä pilvipalvelussa.

Weberin ja Wiisteen yhdessä kehittämä järjestelmä valikoitui kosteusmittauksiin, koska Hämeenlinnan kaupungilla on siitä hyviä kokemuksia muissakin hankkeissa.”

Plaano-lattiatasoitteet parantavat betonisten välipohjien askelääneneristävyyttä, mikä on koulurakennuksessa merkittävä etu.

”Huoneakustiikassa äänenvaimennukseen käytetään myös Saint-Gobainiin kuuluvan Ecophonin akustiikkatuotteita.”

Janne Sippolan mukaan tärkeä osa työmaan laadunhallintaa on jatkuvan laadunvalvonnan rinnalla työntekijöiden perehdytys ja tarvittaessa koulutus yhdessä rakennustuotevalmistajien kanssa.

”Esimerkiksi rakenteiden tiivistyksissä on tärkeää varmistaa hyvien ratkaisujen lisäksi se, että tuotteet asennetaan oikein. Ennen tiivistystöiden aloitusta Weber kouluttaa meillä tiivistystöitä tekevät työntekijät kohdekohtaisesti niin, että koulutuksessa käydään juuri tässä hankkeessa käytettävät ratkaisut ja niiden käyttöperiaatteet läpi. Näin voidaan varmistaa, että työntekijöillä on viimeisin tieto ja ratkaisuista saadaan varmasti toimivat ja tiiviit”, Sippola sanoo.

Sinua saattaisi myös kiinnostaa...

AlkaDry® - Hyvä huominen lähtee lattian tasolta
Lattiat

AlkaDry®

Hyvä huominen lähtee lattian tasolta. Yksilöllisen AlkaDry®-teknologian avulla varmistat, että lattia on toimiva ja turvallinen – myös kymmenien vuosien päästä.

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu
Palvelut

weberfloor Kosteudenhallintapalvelu

Kehittämämme Kosteudenhallintapalvelu auttaa parantamaan sisäilman laatua varmistamalla lattiapinnoituksen oikea-aikaisuuden.

Vertaile valittuja tuotteita.

Vertaa